Standarder och märkningar

Europeiska standarder har tagits fram för att harmonisera de nationella reglerna för personlig skyddsutrustning i EU:s medlemsstater. Rådets direktiv 89/391/EEG fastställer allmänna riktlinjer för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och ålägger arbetsgivaren att ”tillhandahålla lämplig personlig skyddsutrustning till personalen”. 
Direktivet drar även upp stränga riktlinjer för leverantörer av personlig skyddsutrustning. Kraven har nu erkänts internationellt, vilket underlättar för arbetsgivare att välja rätt personlig skyddsutrustning, inklusive skyddshandskar.

Standarder

Allmänna krav

Allmänna krav

Kategorier

För att uppfylla ett antal krav i den kommersiella sektorn delas skyddshandskar in i tre kategorier:

Kategori I:     Vid minimal risk.
Kategori II:    Vid medelhög risk.
Kategori III:   Vid hög risk.

För samtliga kategorier krävs ett intyg om överensstämmelse. Tillverkaren eller importören är skyldig att tillhandahålla ett intyg om överensstämmelse vid förfrågan.

 

EN 420:2003

EN 420:2003

Allmänna krav för skyddshandskar.

Alla PPE-skyddshandskar måste uppfylla kraven i denna standard. Standarden omfattar områden som:

Design och utformning

Handskarna ska ge högsta möjliga skydd för det tänkta användningsområdet.

Produktsäkerhet

 • Handsken ska inte kunna skada användaren.
 • Handskarnas pH-värde ska vara mellan 3,5 och 9,5.
 • Krom VI-halten får inte överskrida < 3 mg/kg.
 • Latexhandskar ska testas med avseende på proteininnehåll enligt EN 455-3.
 • Handskar som är utformade för att minska risken för elektrostatiska urladdningar ska testas enligt EN 1149 för elektrostatiska egenskaper.

Fingerrörlighet. Prestandan graderas enligt tabellen nedan :

PrestandanivåMinsta diameter (mm) på en knappnål som kan plockas upp av en handskförsedd hand 3 gånger/30 sekunder.
111.0
29.5
38.0
46.5
55.0

Komfort och effektivitet. Storlekar enligt tabellen nedan :

Svep åt höger för att se mer
EN 420MotsvararHandskens omkrets/längd (mm)Handskens minimum längd (mm)
6XS152/160220
7S178/171230
8M203/182240
9L229/192250
10XL254/204260
11XXL279/215270

Allmänna krav för användarinstruktioner måste inkludera :

 • Tillverkarens eller återförsäljarens namn och adress;
 • Handskens beteckning;
 • Tillgängliga storlekar;
 • CE-märkning;
 • Skötsel- och förvaringsanvisningar;
 • Instruktioner och användningsbegränsningar;
 • Namn på och adress till anmält organ som har godkänt produkten.
EN 388:2003

EN 388:2003

Skyddshandskar mot mekaniska risker

Denna standard tillämpas på alla skyddshandskar vad gäller fysisk och mekanisk påverkan orsakad av nötning, genomskärning, rivhållfasthet och punktering.

Skyddet mot de nämnda farorna visas med ett piktogram följt av fyra siffror (skyddsnivå), där vart och ett representerar det skydd mot en specifik fara som uppnåtts i tester.

EN 388abcd
 • aNötningsmotstånd (x, min. 0, max. 4)
 • bSkärmotstånd (x, min. 0, max. 5)
 • cRivmotstånd (x, min. 0, max. 4)
 • dPunkteringsmotstånd (x, min. 0, max. 4)

Nivå X betyder att detta test inte kan utföras på handsken i fråga. Ju högre nivå, desto bättre prestanda.

A - Nötningsmotstånd
Baserat på antal cykler som behövs för att nöta hål i en handske. Provbitar klipps ut från handskens ovansida och gnuggas mot ett standardsandpapper under ett konstant standardtryck. Antalet cykler mäts när ett hål uppstår i någon av provbitarna.

B - Skärmotstånd
Baserat på antal cykler som krävs för att skära igenom en provbit från ovansidan på en handske med en motroterande cirkelklinga.

C - Rivmotstånd
Den kraft som krävs för att riva sönder provbiten.

D - Punkteringsmotstånd
Baserat på den kraft som krävs för att penetrera provbiten med en specificerad nål. Detta utgör ingen indikation på beständigheten mot föremål med tunn spets, t.ex. en injektionsnål.

Svep åt höger för att se mer
 TestPrestandanivå
1 23 4 5
A
Nötningsmotstånd<1005002.0008.000 
Skärmotstånd<1,22,55,010,020,0
Rivmotstånd<10255075 
D
Punkteringsmotstånd<2060100150 
EN 374:2003

EN 374:2003

Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer

Denna standard specificerar handskars förmåga att fungera som en barriär mot kemikalier och/eller mikroorganismer. Standarden består av tre delar:

 • Del 1: Mekanisk och fysisk integritet (enligt EN 388:2003)
 • Del 2: Motstånd mot penetrering (EN 374-2:2003)
 • Del 3: Motstånd mot penetrering av kemikalier (EN 374-3:2003)

Del 2: Motstånd mot penetrering (EN 374-2)

EN374-2 EN 3882
Penetrering är en fysisk process där vätska eller luft tränger igenom en textilie genom att passera genom porer, sömmar eller små hål i textilien.

Två tester görs i denna del av EN 374:2003:

 • Luftläckagetest. Handsken fylls med luft och sänks ned i en behållare med vatten. Läckage identifieras genom synliga bubblor.
 • Vattenläckagetest. Om vatten läcker ut är handsken felaktig.

Handskarna får inte läcka och bör inspekteras i enlighet med den acceptabla kvalitetsnivån (AQL).

PrestandanivåAcceptabel kvalitetsnivå (AQL)
3<0,65
2<1,5
1<4,0

Ju högre nivå, desto bättre prestanda.

En handske skyddar mot bakterier och svampsporer om den uppnår minst penetrationsnivå 2.

Del 3: Motstånd mot permeation av kemikalier (EN 374-3:2003)

Permeation är en process vid vilken en potentiellt farlig kemikalie transporteras genom ett material på molekylnivå. I laboratoriet mäts genombrottstiden med en parameter kallad permeation.

Genombrottstid är den tid som det tar för en potentiellt farlig kemikalie att tränga igenom handskmaterialet och nå insidan av handsken. Genombrottstiden fastställs genom att man applicerar en potentiellt farlig kemikalie på handsken och mäter hur lång tid det tar innan kemikalien tränger igenom. Detta ger en indikation om hur länge en handske kan användas med en viss kemikalie.

Svep åt höger för att se mer
Prestandanivå123456
Uppmätt genombrottstid (min)>10>30>60>120>240>480

Även om testerna utförs i enlighet med normen har faktorer som temperatur och sträckning stor inverkan på hur snabbt kemikalien tränger igenom handskmaterialet. Granberg rekommenderar en säkerhetsmarginal på 25 %.

Fullständigt kemikalieskydd

EN374-3 EN 388A B C
Piktogrammet för ”kemikalieresistent” handske måste följas av en tresiffrig kod. För att handskarna ska kunna certifieras som ”kemikalieresistenta” måste de minst uppfylla kraven för nivå 2 (genombrottstid på mer än 30 minuter) mot minst tre kemikalier från en lista med tolv definierade standardkemikalier.
Svep åt höger för att se mer
Lista med tolv definierade standardkemikalier
KodbokstavKemikalierCAS-nrKlassificering
AMetanol67-56-1Primär alkohol
BAceton67-64-1Keton
CAcetonnitril75-05-8Nitrilblandning
DDiklormetan75-09-2Klorinerad paraffin
EKoldisulfid75-15-0Svavel innehållande organisk förening
FToluen108-88-3Aromatiskt kolväte
GDietylamin109-89-7Amin
HTetrahydrofuran109-99-9Heterocyklisk och eterförening
IEtylacetat141-78-6Ester
Jn-Heptan142-82-5Mättat kolväte
KNatriumhydroxid 40 %1310-73-2Oorganisk bas
LSvavelsyra 96 %7664-93-9Oorganisk syra

Lågt kemikalieskydd

EN374-3 EN 388
Piktogrammet ”Begränsat kemikalieskydd” används för handskar som inte uppnår en genombrottstid på minst 30 minuter mot minst tre kemikalier, men som klarar penetrationstestet.
EN 388A...L 1...6
Fullständigt kemikalieskydd
 • A _ _ L Bokstavskod, refererar till den kemikalie som blivit testad.
 • 1 _ _ 6 Nummerkod, refererar till genombrottstid.
EN 388A...L 1...6
Lågt kemikalieskydd
 • A _ _ L Det krävs ingen referens till test och resultat.
 • 1 _ _ 6
EN 407:2004

EN 407:2004

Skyddshandskar mot termiska risker.

Denna standard anger termisk prestanda för skyddshandskar mot värme och/eller brand.

Typen och graden av skydd visas med ett piktogram följt av en serie med sex prestandanivåer, kopplade till specifika skyddsegenskaper. Handskarna måste även uppnå minst Prestandanivå 1 för standarden EN 388:2003 för nötningsmotstånd och rivmotstånd.

EN 407abcdef
 • aBrännbarhetsmotstånd (x, 0-4)
 • bKontaktvärmemotstånd (x, 0-4)
 • cMotstånd mot konvektionsvärme (x, 0-4)
 • dMotstånd mot strålningsvärme (x, 0-4)
 • eMotstånd mot små stänk av smält metall (x, 0-4)
 • fMotstånd mot smält metall (x, 0-4)

Nivå X betyder att detta test inte kan utföras på handsken i fråga. Ju högre nivå, desto bättre prestanda.

A - Brännbarhetsmotstånd (Prestandanivå 0–4)

Baserat på hur länge materialet fortsätter att brinna och glöda efter att lågan har avlägsnats. Lågan hålls mot materialet i 15 sekunder.
Handskens sömmar får inte gå av efter en tändningstid på 15 sekunder.

Svep åt höger för att se mer
PrestandanivåEfterbrinntid (s)Efterglödtid (s)
120Inget krav
210120
3325
425

B -  Kontaktvärmemotstånd (Prestandanivå 0–4)

Baserat på det temperaturområde vid vilket användaren inte kommer att uppleva smärta under minst 15 sekunder. Under testet exponeras handskens material för höga temperaturer (upp till 500°C). För att uppnå den relevanta prestandanivån får temperaturen på insidan av handsken inte stiga mer än 10°C inom tröskeltiden (15 sekunder).

Svep åt höger för att se mer
PrestandanivåKontakttemperatur °CTröskeltid
110015
225015
335015
450015

C - Motstånd mot konvektionsvärme (Prestandanivå 0–4)

Baserat på hur länge handsken kan fördröja överföringen av värme från en låga.
Tiden det tar för värmen från en gaslåga att höja handskens innertemperatur med 24 °C.

D - Motstånd mot strålningsvärme (Prestandanivå 0–4)

Baserat på hur länge handsken kan fördröja överföringen av värme när den exponeras för en strålningsvärmekälla.

E - Motstånd mot små stänk av smält metall (Prestandanivå 0–4)

Antalet droppar av smält metall som krävs för att insidan av materialet skall uppnå en temperatur av 40 °C.

PrestandanivåAntal droppar
110
215
325
435

F - Motstånd mot smält metall (Prestandanivå 0–4)

En konstgjord hud av PVC fästs på insidan av handskmaterialet. Skyddsnivån avgörs av hur många gram smält metall som krävs för att skada den konstgjorda huden. Testet har misslyckats om metalldropparna fastnar på provbiten eller om provbiten punkteras eller antänds.

PrestandanivåSmält järn (g)
130
260
3120
4200
EN 511:2006

EN 511:2006

 

Skyddshandskar mot kyla (ned till 50°C).

Skydd mot kyla visas med ett piktogram följt av en serie med tre prestandanivåer, som är kopplade till specifika skyddsegenskaper.

EN 5111abc
 • aMotstånd mot konvektionskyla (x, min. 0, max.)
 • bMotstånd mot kontaktkyla (x, min. 0, max.)
 • cVattengenomträngning (x, 0/1 – after 30 min)

X betyder att testet i fråga inte utförts. Ju högre nivå, desto bättre prestanda.

A - Motstånd mot konvektionskyla (omgivande kyla) (Prestandanivå 0–4)

Baserat på handskens värmeisolerande förmåga. Mätning av energin som krävs för att upprätthålla en konstant temperatur på en uppvärmd modell av en hand i ett klimatrum. 

B - Motstånd mot kontaktkyla (Prestandanivå 0–4)

Mätning av handskmaterialets motstånd vid beröring av kalla föremål.

C - Vattengenomträngning (0 eller 1)

0 = vatten tränger igenom efter 30 minuter
1 = vatten tränger inte igenom efter 30 minuter

EN 455

EN 455

Engångshandskar för medicinskt bruk.


Denna standard anger krav och tester för handskar för medicinska ändamål. Kraven beskrivs i Rådets direktiv 93/42/EEG för medicintekniska produkter.
Detta inkluderar tester för att bedöma avsaknad av hål, handskarnas mått och materialens mekaniska hållfasthet, såväl före som efter åldringsprocessen.

Del 1
EN 455-1 omfattar kraven och testningen av handskar för avsaknad av hål. För detta test föreskriver standarden att givet antal utvalda handskar utsätts för ett vattenläckagetest för att de ska kunna användas som undersöknings- eller behandlingshandske. Ett förutbestämt antal tas från ett parti tillverkade engångshandskar , och vattenfylls för att testa hålförekomst.
AQL (Acceptable quality level) 1,5 motsvarar en maximal risk på 1,5 % att en handske kan ha ett litet hål som kan släppa igenom vatten, och därmed mikroorganismer, genom materialet. AQL på maximalt 1,5 krävs för att handskarna skall få användas för undersökning och behandling.

Del 2
EN 455-2 beskriver testkraven för fastställande av fysiska egenskaper, inklusive draghållfasthet, före och efter åldrande, hos medicinska handskar. Handskar av olika material och för olika användning kräver olika hög draghållfasthet.

Svep åt höger för att se mer
 OperationshandskarUndersöknings-/behandlingshandskar tillverkade av natur- och syntetgummin (latex och t.ex. nitril)Undersöknings-/behandlingshandskar tillverkade av termoplast (t.ex. vinyl och TEP-material)
Kraften vid brott i Newton≥ 9.0≥ 6.0≥ 3.6

Del 3
EN 455-3 innehåller krav och tester för biologisk utvärdering. Standarden anger metoder för proteintestning (extraherbara latexproteiner är en betydande faktor vid latexallergi), puderhalter och endotoxinnivåer.

Del 4
EN 455-4 innehåller krav och tester för fastställande av hållbarhet. Standarden anger studier i realtid och accelererade hållbarhetsstudier, för att möjliggöra för tillverkare att bevisa att deras produkt klarar upp till tre år (vanligtvis) utan att förlora sina egenskaper, samt att produkten uppfyller kraven enligt EN 455.

EN 12477:2001

EN 12477:2001

Skyddshandskar vid svetsning.

Denna standard tillämpas på skyddshandskar som används i manuell metallsvetsning, -skärning och liknande processer. Standarden innehåller referenser till kraven enligt EN 420, EN 388 och EN 407.

Överensstämmelse med EN 420, med undantag för längder :

Storlek 6: 300mm
Storlek 7: 310mm
Storlek 8: 320mm
Storlek 9: 330mm
Storlek 10: 340mm
Storlek 11: 350mm

Typ A: mindre fingerrörlighet och högre prestanda för fysiska egenskaper. Denna typ rekommenderas för alla svetsningsarbeten med krav på ökat skydd, med undantag för TIG-svetsning*

Typ B: ökad fingerrörlighet och lägre prestanda för fysiska egenskaper. Denna typ rekommenderas för TIG-svetsning.

Lägsta prestanda som krävs:

Svep åt höger för att se mer
KravStandardTyp ATyp B
NötningsmotståndEN 388Nivå 2Nivå 1
SkärmotståndEN 388Nivå 1Nivå 1
RivmotståndEN 388Nivå 2Nivå 1
PunkteringsmotståndEN 388Nivå 2Nivå 1
BrännbarhetsmotståndEN 407Nivå 3Nivå 2
Motstånd mot kontaktvärmeEN 407Nivå 1Nivå 1
Motstånd mot konvektionsvärmeEN 407Nivå 2-
Motstånd mot stänk av smält metallEN 407Nivå 3Nivå 2
FingerrörlighetEN 420Nivå 1Nivå 4

*TIG-svetsning (Tungsten inert gas) är en bågsvetsningsprocess som använder en icke-smältande elektrod av tungsten för att skapa svetsen.

Piktogram för EN-standarder gällande handskar

Piktogram för EN-standarder gällande handskar

EN 420EN 420
Allmänna krav för skyddshandskar
ENEN 455
Medicinska engångshandskar
EN 374 3 2EN 374-3
Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer (Låg kemikaliebeständighet)
EN 511EN 511
Skyddshandskar mot kyla
EN 374 3EN 374-3
Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer (Högsta kemikaliebeständighet)
EN 659EN 659
Skyddshandskar för brandmän
EN 374 2EN 374-2
Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer (Penetreringsmotstånd)
EN 1082EN 1082
Skyddshandskar och armskydd mot skärskador och stick med handhållna knivar.
EN 1149 7EN 1149
Skydd mot statisk elektricitet (ESD)
EN 388EN 388
Skyddshandskar mot mekaniska risker
ENEN 10819
Skyddshandskar mot vibrationer
EN 421EN 421
Skydd mot joniserande strålning
ENEN 12477
Skyddshandskar för svetsning
EN 1073 2EN 421
Skyddshandskar mot joniserande strålning och radioaktiv kontaminering
EN 407EN 407
Skyddshandskar mot termiska risker